Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło

Wspomnienie o Doktorze Antonim Troczewskim.

Troczewski2018cmentarz1
Troczewski2018cmentarz4
Troczewski2018cmentarz3W dniu 21 września, w dziewięćdziesiątą rocznicę śmierci Antoniego Fortunata Troczewskiego, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, zorganizowało krótkie spotkanie wspomnieniowe przy grobie Doktora.

Po krótkim powitaniu zebranych przez wiceprezesa TPZK dra n. med. Karola Koszadę, referat przypominający życie i działalność Antoniego Troczewskiego wygłosiła dr n. med. Elżbieta Świątkowska. W dalszej części uroczystości głos zabrał wiceprezydent miasta Kutno Jacek Boczkaja, a modlitwę poprowadził ksiądz Jacek Jóźwiak.

Następnie zgromadzeni, złożyli na mogile małżeństwa Troczewskich wiązanki kwiatów.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz miasta Kutno w osobach wiceprezydentów – Zbigniew Wdowiak i Jacek Boczkaja, starostę kutnowskiego reprezentował dr n. hum. Jacek Saramonowicz.

W obchodach rocznicy śmierci Doktora, wzięli udział przedstawiciele samorządów – miejskiego i powiatowego, liczne delegacje kutnowskich instytucji oraz członkowie Towarzystwa i mieszkańcy naszego miasta.

Z pocztami sztandarowymi przybyła młodzież z kutnowskich szkół i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie.

Harcerze kutnowskiej chorągwi ZHP, przy grobie doktora Troczewskiego zaciągnęli honorową wartę.Antoni Troczewski jest jedną z ważniejszych postaci w dziejach miasta Kutna. Nie było dziedziny życia społecznego, w której doktor nie pozostawił swojego śladu.

Urodził się w Łomży, po zdaniu matury w 1882 roku, rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Cesarskiego Uniwersytetu w Warszawie.

W czasie studiów należał do tajnej organizacji studenckiej, której członkowie mieli za zadanie dostarczanie kolegom książek o tematyce patriotycznej, przygotowywali się również, aby po skończeniu studiów, osiedlając się na prowincji, działać na niwie kulturalnej, społecznej jak również politycznej mobilizując do współpracy miejscową ludność.

Do Kutna przyjechał w grudniu 1890 roku, pracę rozpoczął w szpitalu św. Walentego pełniąc funkcję lekarza nadetatowego, nie otrzymując żadnego wynagrodzenia.

Od chwili swego przybycia, szpital św. Walentego zaczął przekształcać w zakład nowoczesny. Dzięki ciężkiej pracy, angażując swoje pieniądze, doktor stworzył w Kutnie, jak na ówczesne czasy, nowoczesny szpital, który był jedną z najlepiej funkcjonujących placówek w Królestwie Polskim. Jako doskonały lekarz, wśród pacjentów zyskał wielki szacunek.

Początkowo Doktor spotkał się z obojętnością i brakiem zrozumienia wśród mieszkańców. Jednak własnym przykładem potrafił pobudzić lokalną społeczność do działania.

Należy pamiętać, że ziemia kutnowska znajdowała się w tamtym czasie pod zaborem rosyjskim, postępowała rusyfikacja polskiego społeczeństwa, a pielęgnowanie kultury polskiej było karane. Doktor jednak potrafił zaangażować kutnowską inteligencję do stworzenia zakonspirowanego miejsca – „ostoi polskości”.

Powołał w tym celu Komitet, który postanowił wybudować Dom Strażacki. W 1899 roku Komitet uzyskał pozwolenie władz gubernialnych na budowę Domu Strażackiego na parceli przy Rynku Zduńskim. Lokalizacja w tym miejscu nie była przypadkowa, gdyż od strony południowej przy ulicy Podrzecznej mieścił się magazyn instrumentów strażackich. Komitet po wielu staraniach uzyskał tę część placu od władz miasta, jako wieczystą, bezpłatną dzierżawę dla Towarzystwa Strażackiego w Kutnie.

W styczniu 1909 roku Antoniemu Troczewskiemu, Zarząd nadał wyłączne prawo do zarządzania Domem Strażackim. Dzięki zaangażowaniu doktora, stał się on znaczącym ośrodkiem kulturalnym skupiającym mieszkańców Kutna i okolic. Dom Strażacki był miejskim centrum kultury. Odbywały się tam przedstawienia teatralne, z udziałem aktorów zawodowych jak i amatorskich grup teatralnych oraz koncerty, spotkania i zabawy. Tu realizowała się idea doktora Antoniego Troczewskiego, by poprzez sztukę uczyć, wychowywać i angażować ludzi do wszystkiego, co polskie, co służyć może przyszłości suwerennego i niepodległego narodu.

Również z jego inicjatywy wybudowano i powołano do życia pierwszą w Kutnie średnią Szkołę Realną Polskiej Macierzy Szkolnej. Doktor założył Towarzystwo Dobroczynności, które miało w swym statucie zapisane zadanie likwidowania i łagodzenia skutków panującej nędzy i zacofania. Fundusze na działalność gromadzone były z kwest i darowizn,
a przeznaczane były na pomoc socjalną dla najbiedniejszych. Towarzystwo prowadziło również ochronkę dla dzieci miejscowej biedoty.

Dzięki Doktorowi powstało w Kutnie Towarzystwo Muzyczno-Dramatyczne, Towarzystwo Krajoznawcze, Spółdzielnia „Kutnowianka”, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, zaczęto wydawać gazetę – „Tygodnik Kutnowski”, której później był redaktorem i wydawcą. Był również założycielem Towarzystwa Wzajemnego Kredytu oraz Chrześcijańskiego Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego.

Jako lekarz interesował się warunkami pracy robotników, domagał się od pracodawców zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, opieki zdrowotnej i socjalnej nad robotnikami
i ich rodzinami.

Wyrazem troski Doktora o zdrowie najbiedniejszych, była wypowiedź w roku 1899, na temat bezpłatnego leczenia w szpitalach. Ówczesne przepisy, obwarowane były takimi formalnościami, iż według Doktora: Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, aniżeli biednemu choremu dostać się do szpitala.

W swoich działaniach Antoni Troczewski troszczył się również o patriotyczne wychowanie młodzieży i dorosłych mieszkańców Kutna. Historię miasta utrwalał opisując dzieje szpitala, ochotniczej straży ogniowej, pierwszej polskiej szkoły średniej, tworząc pierwszą w Kutnie gazetę. Gromadził pamiątki historyczne, okazy przyrodnicze, dokumenty współczesnego życia. Założył i sam prowadził muzeum straży ogniowej, pomagał tworzyć i rozwijać muzeum szkolne, zorganizował archiwum szpitala oraz własnej działalności. Większość tych prac została bezpowrotnie zniszczona w czasach obu wojen światowych.

Troczewski swoją pracą i postawą udowodnił, iż pogardzana przez wielu praca lekarza prowincjonalnego, jest nie mniej wartościowa, niż praca w dużych ośrodkach akademickich.

Umiera w wieku 67 lat we wrześniu 1928 roku.

Nad mogiłą doktora Troczewskiego, w dniu pogrzebu, starosta kutnowski Żbikowski powiedział:

Dr Antoni Troczewski należał do najruchliwszych z ruchliwych działaczy społecznych. Bez przesady można powiedzieć, że nie było instytucji, z którą by zmarłego nie łączył stosunek inicjatora, założyciela, kierownika, czy wreszcie czynnego, bądź popierającego członka. Zaszczyty, jakie za życia spotkały Doktora, nie były na miarę jego dokonań i zasług.

Dziennikarz Zygmunt Wasilewski w gazecie ogólnopolskiej „Myśl Narodowa” pisał o nim:

Z powodu swoich zasług społecznych jeden z najpopularniejszych ludzi w Kraju. Miasto Kutno obdarzyło Go godnością obywatela honorowego, państwo udekorowało niezbyt hojnie Orderem Oficerskim Polski Odrodzonej.

 

· redakcja dnia wrzesień 25 2018 20:38:38 · 0 komentarzy · 316 czytań · Drukuj

Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!